WGA STANOVY

Čl. 1 
Název, forma a sídlo
Spolek WGA z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Jílovém u Děčína, Hřbitovní 355, PSČ 407 01.

Čl. 2 
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. a souvisejícími právními předpisy, v němž se spolčili zájemci o kynologické aktivity a ochranu zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění.

Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Pracuje a hospodaří dle vlastního plánu činnosti a rozpočtu.

V právních vztazích vystupuje spolek svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Čl. 3 
Účel spolku
Aktivní činnost k popularizaci, propagaci, obecně prospěšná činnost v oblasti kynologie, ochrany zvířat a ochrany přírody.

Čl. 4 
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou:
1. Ochrana přírody, v oblasti kynologie a zájmu ochrany zvířat.

2. Poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti kynologie a zájmu ochrany zvířat.

3. Spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v kynologické souvislosti a zájmu ochrany zvířat.

4. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy kynologie a ochrany zvířat.

5. Vydavatelská a distribuční činnost v oblasti kynologie a zájmu ochrany zvířat.

Čl. 5
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
1. Organizace a spoluorganizace kynologických závodů a tréninků.

2. Organizace a spoluorganizace kynologických výstav.

3. Praktická činnost ve spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v kynologické souvislosti a zájmu ochrany zvířat.

4. Organizace a spoluorganizace kynologických seminářů, přednášek, konferencí a kolektivních akcí.

5. Organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody, v oblasti kynologie a zájmu ochrany zvířat.

6. Cílená účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy kynologie a ochrany zvířat.

7. Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů v oblasti kynologie a zájmu ochrany zvířat.

8. Další činnosti v kynologické souvislosti a zájmu ochrany zvířat.

Čl.  6 
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné a není nárokové. Rada spolku si vyhrazuje právo odmítnout žádost o členství, důvody odmítnutí nesděluje, a to především z důvodu:

a) Přestupku proti stanovám a dalším dokumentům spolku na ně navazujících a to i v případech, kdy nebyly kárně řešeny.
b) Přestupku proti řádům a směrnicím jiných spolků.
c) V případě opakované žádosti o členství ve spolku.
d) V případě, že by mohlo dojít k poškození dobrého jména spolku, jeho členů nebo narušení soužití ve spolku.
e) Osobám, proti nimž je vedeno trestní stíhání.

2. Členem spolku se může stát právnická i fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a dalšími dokumenty spolku na ně navazujícími. Podmínkou je zaplacený členský příspěvek na daný rok.

3. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Přihláška musí obsahovat:
a) Jméno a příjmení
b) Datum narození
c)Adresu trvalého bydliště, adresu přechodného bydliště pokud se neshoduje
d) Telefonní kontakt, e-mailový kontakt
e) Jména psů v majetku žadatele včetně základních údajů o nich dle členské přihlášky
f) Potvrzení o platbě členského příspěvku
g) Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

4. Rada spolku vede evidenci o členské základně. Seznam členů a ostatní členské údaje spolku nejsou veřejné, s osobními údaji je nakládáno podle platných předpisů.

5 Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

6. Členové spolku neručí za závazky spolku.

7. Členská schůze spolku může přidělit čestné členství osobám, které se významně zasloužili o dění v kynologické oblasti nebo projeví zájem o spolupráci se spolkem v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí členské schůze spolku, pro schválení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

Člen spolku má právo zejména:
a) Účastnit se na veškeré činnosti spolku, volit předsedu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů.
b) Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku.
c) Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
d) Být informován o hospodaření spolku.
e) Využívat v plném rozsahu všech výhod člena spolku, pokud člen spolku plní podmínky, které jsou pro udělování těchto výhod stanoveny.
f) Podílet se na akcích pořádaných spolkem. 

Člen spolku je povinen zejména:
a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku ani jeho členů.
c) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
d) Dle vlastních možností se podílet na plnění poslání spolku.
e) Platit členské příspěvky ve stanovené výši. Výši určuje členská schůze spolku vždy na následující rok. Členské poplatky jsou splatné k 30. 1. daného roku. Člen spolku může ze závažných důvodů požádat Radu spolku o odklad platby, nejpozději však k 30. 3. daného roku.
f) Veškeré změny týkající se členství ve spolku oznámit Radě spolku do 14 dnů od nabytí jejich platnosti.

Čl. 7 
Zánik členství
1. Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě, zánikem spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství ve spolku. Člen v případě zániku členství nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

Čl. 8 
Orgány spolku
1. Členská schůze
2. Rada spolku
3. Předseda spolku

1. Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně fyzicky, aby:

a) Schválila případné změny stanov.
b) Zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou Radu spolku, nebo Radu spolku rozšířila, případně tuto Radu spolku odvolala. Počet členů Rady spolku musí být vždy lichý.
c) Schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
d) Určila koncepci činnosti spolku na další období.
e) Stanovila výši členských příspěvků.
f) Schválila rozpočet spolku na příští období.
g) Rozhodla o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních.
h) Rozhodla o vstupu spolku do právnických osob.
ch)Zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku.
i) Vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
j) Rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
k) Rozhodla o všech dalších záležitostech spolku, které nejsou v pravomoci ostatních orgánů spolku.

1.1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Členská schůze musí být svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. Informace o konání členské schůze je zasíláno členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu členské schůze.

1.2. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

1.3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

1.4 Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

1.5. Z jednání členské schůze je vždy pořízen zápis, který po odsouhlasení přítomnými členy archivuje po dobu tří let Rada spolku. Se zápisem musí být seznámeni všichni členové spolku elektronickou formou do třiceti dnů od konání členské schůze.

1.6. Členská schůze může pro rozhodování v průběhu roku využívat elektronickou komunikaci a on-line formuláře. V takových případech je členská schůze usnášeníschopná na základě odpovědi nadpoloviční většiny členů spolku. Tyto musí být archivovány po dobu tří let Radou spolku.

2. Rada spolku
2.1. Je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze, plní úkoly uložené členskou schůzí a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu spolku. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2.2. Tvoří jí tři členové, které volí členská schůze. V případě rozšíření činnosti klubu lze rozšířit Radu spolku na pět členů. O rozšíření rozhoduje členská schůze.

2.3. Funkční období je pětileté, členové Rady spolku mohou být voleni opětovně.

2.4. Jednotlivé odpovědnosti v Radě spolku budou rozděleny během prvního jednání Rady spolku následujícím ihned po Ustavující členské schůzi, během níž byli členové zvoleni do funkce.

2.5. Rada spolku je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů. V průběhu roku může Rada spolku využívat pro hlasování elektronickou komunikaci a on-line formuláře. Tyto musí být archivovány po dobu tří let Radou spolku.

2.6. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Její jednání může svolat kterýkoliv člen Rady spolku elektronickou nebo písemnou pozvánkou. Pozvánka obsahuje místo, čas a program jednání. Z jednání je vždy pořízen zápis, který musí být archivován po dobu tří let Radou spolku.

2.7.Funkce členů Rady spolku jsou čestné a veškeré náklady jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad spolku.

2.8. Rada spolku vede evidenci členů spolku. V evidenci jsou vedeni členové spolku i čestní členové. Výmaz z veřejné elektronické evidence probíhá do jednoho týdne od ukončení členství.

2.9. Rada spolku vede evidenci hospodaření, provádí inventarizaci majetku, zpracovává koncepce spolku, organizuje akce spolku, navrhuje rozhodčí výkonnostních zkoušek, předkládá členské schůzi návrhy na změny ve směrnicích spolku, zajišťuje archivaci dokumentů.

2.10. Rada spolku v případě potřeby, jmenuje pomocné podvýbory, komise a funkce k zabezpečení potřeb spolku.

2.11. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku musí předseda, případně jiný člen Rady spolku do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady spolku.

3. Předseda spolku
3.1. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku. Předseda se funkce ujímá dnem zápisu do rejstříku.

3.2. Předseda spolku může písemně zmocnit k jednání jménem spolku i jiného člena spolku. Zmocnění je jednorázové s omezenou platností.

3.4 Předseda spolku má možnost veta rozhodnutí přijatého Radou spolku. Pokud této možnosti využije o předmětné záležitosti, jíž se veto týkalo, rozhodne členská schůze.

Povinnosti Předsedy spolku:
a) Svolává zasedání členské schůze, je zodpovědný za připravenost všech potřebných dokumentů pro jednání členské schůze v daných lhůtách.
b) Je odpovědný za činnost Rady spolku.
c) Jednou za rok předkládá členské schůzi ke schválení strategický plán spolku na následující rok.

Čl. 9 
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí spolku, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a dotacemi nebo s případným podílem z pořádaných akcí. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2 Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a rozhodnutími Rady spolku. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 8.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností, je ustanovena v Radě spolku funkce Finanční manažér. Ten je právně odpovědný za svěřené finanční prostředky.

3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku.

4. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem.

5. Pro potřeby klubu je založen běžný účet.

6. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy na každé členské schůzi spolku.

7. V případě zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace dle aktuálních platných předpisů.  Likvidační zůstatek bude převeden výhradně na organizace podobného charakteru. O konkrétním využití rozhodne Rada spolku.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Logo i název je vlastnictvím spolku a může být používáno výhradně pro potřeby spolku nebo s písemným souhlasem Rady spolku.

3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 1. 2. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.