WGA JEDNÁNÍ STUTTGART

Dne 26.11.2016 od 12,00 hodin v Steinheim (D) se uskutečnila ustavující schůze Výkonného výboru WGA. Ustavující schůze byla svolána dne 18.11.2016 prostřednictvím pozvánky umístěné do pracovní skupiny WGA na FB, svolavatelem předsedou WGA, Václavem Holochem a zúčastnili se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na program ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:
1. Přivítání účastníků schůzky, prezentace, volba zapisovatele, organizační záležitosti
2. Prezentace jednotlivých týmů
3. Vše o WGA , zpráva předsedy WGA
4. Seznámení s historiím současností a budoucností projektu WGA, informace ohledně FCI, představa PR, webové stránky a FB, uložiště, plánování, dohovor počtu akcí na rok 2017
5. Organizační struktura WGA a dalších zřízených subjektů, popis činností
6. Výkonný výbor, poslání, působnost, pravomoc, organizační struktura, nominace a volba členů, zpracování návrhu jednacího řádu, způsob jednání a schvalování, termíny jednání.
7. Národní komise, poslání, působnost, pravomoc, organizační struktura, zpracování návrhu jednacího řádu, způsob jednání a schvalování, termíny jednání.

Přestávka

8. Vše o běhání, rozprava členů Výkonného výboru
9. Administrativa akce, upoutávka, propozice, zpráva o akci, přihlášky, startovní listina, výsledovky, používání uložiště. Sjednocení výstupů administrativy. Startovné a další platby.
10. Systém vážení, váhové limity, technické prostředky, doba vážení
11. Koordinace postupů průběhu závodu, sestavování běhů, rozběh, semifinále, finále, faktor prázdného boxu ve finále, diskvalifikace. Dostihový a coursingový řád FCI a jeho aplikace do akcí, zpracování odlišností běhání na váhu.
12. WGA oceňování, tituly, ceny, motivace pro majitele, administrativa a PR oceňování

Přestávka

13. Různé, diskuze, součinnostní dohovory
14. Plán pořádání akcí v roce 2017
15. Volba předsedy Výkonného výboru, potvrzení ostatních členů Výkonného výboru, doplnění členů
16. Závěr, schválení zápisu

Průběh schůze:
a) Přivítání účastníků, organizační záležitosti. Jenací jazyk je angličtina. Volba předsedajícího a zapisovatele. Předsedajícím ustavující schůze přítomní zvolili jednohlasně Václava Holocha zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Tereza Marková.

b) Přítomní účastníci na schůzi splňují podmínky pro členství ve Výkonném výboru. Do listiny přítomných uvedli potřebné údaje, které stvrdili svým podpisem. Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. Francie byla zastoupena, na základě ústního zmocnění, zmocněncem Phillipe Halleux.

c) V první části seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti WGA, Výkonného výboru a Národních komisí. Informace byly předány jednotlivým účastníkům ve stručně formě písemnou formou. Přítomní vyjádřili svůj souhlas s přednedenými hlavními cíli WGA, projevili vůli stát se členy Výkonného výboru.

d) K zabezpečení rozšířené činnosti na celoevropskou působnost, výbor WGA musí dopracovat veškerou nezbytnou administrativu (Jednací řády, Prováděcí směrnice, Organizační struktury apod.), která je nezbytná na návaznou činnost Výkonného výboru a Národních komisí.
Tuto umístit na webové stránky. Webové stránky budou pouze v anglickém jazyce.
Termín: 31.12.2016
Zodpovídá: předseda WGA

e) V další části schůze byla koordinovaná rozprava podle jednotlivých bodů program. Jednotliví účastníci sdělili své zkušenosti a názory na obecné řešení způsobu běhání na váhu. Hlavní výstupy, které z rozpravy vyplynuly jsou:
Pro rok 2017 byly doporučen konkrétní typ vah, který je již používán. Jednotlivé Národní komise by měli toto doporučení akcepotovat a zabezpečit tento typ pro vážení na nasmlouvaných akcích. V případě, že se váhy osvědčí, bude navržené jejich povinné použití od roku 2018.

f) Velká diskuze byla kolem váhových tabulek. Je několik návrhů, které jsou velmi rozdílné. Váhové tabulky pro vipety zpracují a navrhnou členové zemí, které mají nějvětší zkušenosti, tj. Belgie, Francie, Holandsko, Švýcarsko. Váhové tabulky pro PLI navrhnou a zpracují Itálie a Česká Republika.
Termín: 20.12.2016
Zodpovídá: viz text

g) Dostihový a coursingový řád, bylo dohodnuté, že by měl co nejvíce reflektovat platný řád FCI s dílčími úpravami dotčených částí potřebných pro běhání na váhu. Součástí řádu musí být váhové podmínky a limity a oceňování , tituly. Diskutovalo se např. použití jednotného typu vah-závěsné, pravomoc vedoucího závodu-přijímání psů do závodů, licence, řešení diskvalifikací apod.
Termín:31.12.2016
Zodpovídá: členové VV

h) Různé, diskuze, součinnostní dohovory, otevřené téma. Plán rozšiřování členských zemí, oslovování kontaktních osob (Německo, Švédsko, Rakousko, Rusko atd.) Strategii přístupových dohovorů a způsob určí členská schůze WGA. Členové Výkonného výboru využijí svých osobních kontaktů a dají doporučení. Projednán dopis FCI, kopie předaná účastníkům. Způsob komunikace, využití FB a společného uložiště, zajistí WGA.

ch) Plán pořádání akcí v roce 2017, každá země by měla uspořádat alespoň jeden závod systémem WGA. Předběžně dojednáno EM 2017 v dostihu, Belgie, Awans, květen 2017. EM 2017v coursingu, Česká republika, místo neupřesněné, říjen 2017.

i) Na předsedu Výkonného výboru byl navržen Phillippe Halleux, který byl jednohlasně zvolen. Je potřeba doplnit ostatní členy Výkonného výboru a Národních komisí.
Termín: 20.12.2016
Zodpovídá: členové VV

Zapisovatelka přečetla zápis ze schůze, který byl jednohlasně schválen a předsedající schůzi ukončilProgram jednání – navržený

1. Přivítání účastníků schůzky, prezentace, volba zapisovatele, organizační záležitosti
Prezenční listina
Informace
Hlasování

2. Prezentace jednotlivých týmů
Informace

3. Seznámení s historiím současností a budoucností projektu WGA, informace ohledně FCI, představa PR, webové stránky a FB, uložiště, plánování, dohovor počtu akcí na rok 2017
Informace
Úkoly

4. Organizační struktura WGA a dalších zřízených subjektů, popis činností
Informace

5. Výkonný výbor, poslání, působnost, pravomoc, organizační struktura, nominace a volba členů, zpracování návrhu jednacího řádu, způsob jednání a schvalování, termíny jednání.
Dohovor
Úkoly
Hlasování

6. Národní komise, poslání, působnost, pravomoc, organizační struktura, zpracování návrhu jednacího řádu, způsob jednání a schvalování, termíny jednání.
Dohovor
Úkoly

7. Přestávka

8. Administrativa akce, upoutávka, propozice, zpráva o akci, přihlášky, startovní listina, výsledovky, používání uložiště. Sjednocení výstupů administrativy. Startovné a další platby.
Dohovor
Úkoly

9. Systém vážení, váhové limity, technické prostředky, doba vážení
Dohovor
Úkoly

10. Koordinace postupů průběhu závodu, sestavování běhů, rozběh, semifinále, finále, faktor prázdného boxu ve finále, diskvalifikace. Dostihový a coursingový řád FCI a jeho aplikace do akcí, zpracování odlišností běhání na váhu.
Dohovor
Úkoly

11. WGA oceňování, tituly, ceny, motivace pro majitele, administrativa a PR oceňování
Dohovor
Úkoly

12. Přestávka

13. Různé, diskuze, součinnostní dohovory

14. Závěr, schválení zápisu
Hlasování