WGA JEDNACÍ ŘÁD

Čl. 1
Základní ustanovení
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně fyzicky.

Čl. 2
Členská schůze
1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku.
2. Členská schůze musí být svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
3. Informace o konání členské schůze je zasíláno členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu členské schůze.
4. Řízením jednání členské schůze spolku je pověřen zástupce Rady spolku.
5. Účastníky jednání členské schůze jsou členové WGA z.s. (dále jen WGA) a pozvaní hosté.
6. Přítomnost členů se zaznamenává do listiny přítomných.
7. Jsou povoleny i jiné formy zasedání v duchu výše uvedených podmínek

Čl. 3
Hlasování na zasedání
1 Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
4. Právo hlasovat mají pouze řádní a přítomní členové spolku. Zastoupení (plnou mocí) není možné.
5. Pokud není stanoveno jinak, hlasuje se vždy zvednutím ruky.
6. Členská schůze může pro rozhodování v průběhu roku využívat elektronickou komunikaci a on-line formuláře. V takových případech je členská schůze usnášeníschopná na základě odpovědi nadpoloviční většiny členů spolku. Tyto musí být archivovány po dobu dvou let Radou spolku.

Čl. 4
Program členské schůze
1. Návrhy k projednání členskou schůzí mohou členové WGA Radě spolku do stanoveného data.
2. Zveřejněný návrh programu jednání členské schůze, je pro jednání závazný.
3. Členská schůze nemůže přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž projednání nebylo předem uvedeno v programu.

Čl. 5
Průběh členské schůze
1. Rada spolku stanoví jednoho svého člena zapisovatelem. Zapisovatel je zodpovědný za korektní zápis schůze, evidenci sečtených hlasů, na základě jeho návrhu jsou schvalovány závěry jednotlivých jednání a zápis schůze.
2. Rada spolku může z důvodu porady, či jiných důvodů vyhlásit během členské schůze krátkou přestávku.
3. Právo diskutovat mají pouze členové WGA nebo pozvaní hosté.
4. Řídící Členské schůze je povinen řídit diskuzi tak, aby byla věcná a efektivní. Má právo odejmout slovo diskutujícímu, který používá vulgární výrazy a verbálně napadá členy. Diskuzní vstupy mohou být časově omezeny.
5. Pokud v diskuzi bude dotaz, který nelze na místě zodpovědět, je dotazovaný povinen zpracovat písemnou odpověď. Ta bude součástí zápisu z Členské schůze. Se zápisem musí být seznámeni všichni členové spolku elektronickou formou do třiceti dnů od konání členské schůze. Zápis spolu s listinou přítomných archivuje po dobu tří let Rada spolku.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Veškeré změny tohoto jednacího řádu jsou v pravomoci členské schůze spolku.

Směrnice WGA Jednacího řádu
byla schválena na Členské schůzi
dne 14. 01. 2017

Václav Holoch
Prezident WGA, v.r.