WGA FUNKCE

Čl. 1
Přehled funkcí v Radě spolku
1. Předseda spolku
2. Manažér pro styk s veřejností
3. Finanční manažér
4. Manažér aktivit
5. Manažér pro sponzoring a finanční dary

ČL. 2
Popis funkcí v Radě spolku
1. Předseda spolku
a) Statutární zástupce spolku, zastupuje spolek ve všech věcech
b) Uděluje zmocnění k jednání jménem spolku i jinému členu spolku. Zmocnění je jednorázové s vyznačenou omezenou platností.
c) Je odpovědný za činnost Rady spolku, koordinuje a kontroluje veškerou činnost členů Rady spolku a zřízených komisí.
d) Svolává zasedání členské schůze, je zodpovědný za připravenost všech potřebných dokumentů.
e) Zpracovává zprávu o stavu spolku, jeho plán a výhled na další období.
f) Zpracovává návrh strategického plánu spolku na následující rok a předkládá jej členské schůzi.
g) Spravuje a vede webové stránky, navrhuje jejich zkvalitnění.
h) Spravuje obslužná uložiště. (fotogalerie, datové uložiště)
ch) Průběžně kontroluje a koordinuje plnění funkčních povinností.
i) Zpracovává koncept reklamní kampaně, koordinuje jej s ostatními zainteresovanými a nezainteresovanými členy spolku.
j) Komunikuje se sponzory a dárci, uzavírá s nimi příslušné smlouvy.
k) Dle potřeby se podílí na další administrativní činnosti spolku.
l) Kontroluje připravenost, průběh aktivit spolku a dle potřeby se na nich podílí.

2. Manažér pro styk s veřejností
a) Je řízen předsedou a v případě neschopnosti předsedy vykonávat funkci, je jeho zmocněným zástupcem. Navenek vystupuje potom jako statutární zástupce.
b) Komunikuje s veřejností, se sponzory, s dárci v národním a anglickém jazyce.
c) Komunikuje na sociálních sítích, koordinovaně odpovídá na dotazy a podněty v národním a anglickém jazyce.
d) Zabezpečuje komunikaci na seminářích a schůzích se zahraničními partnery, pokud je to potřeba, tlumočí a překládá.
e) Připravuje a překládá materiály potřebné pro spolek do anglického jazyka.
f) Zpracovává a předkládá Radě spolku zápisy protokolárně vedených dohovorů.
g) Sleduje komunikaci na sociálních sítích a dalších elektronických prostředcích týkající se WGA, FCI, národní federace a dalších subjektů, které mohou být zajímavé pro spolek, informace předává předsedovi a Radě spolku.
h) Aktivně vyhledává a komunikuje se sponzory a dárci.
ch) Aktivně propaguje spolek a podílí se na tvůrčím psaní příspěvků v národním a anglickém jazyce.
i) Dle potřeby se podílí na další administrativní činnosti spolku.
j) Dle potřeby se podílí na aktivitách spolku.

3. Finanční manažér
a) Na základě písemného zmocnění spravuje a zastupuje spolek ve finanční oblasti, zabezpečuje styk se správcem daní a ostatními souvisejícími úřady.
b) Zabezpečuje vedení jednoduchého účetnictví, zpracování daňového přiznání.
c) Proplácí finančních náklady a náhrady se všemi náležitostmi v duchu platných zásad spolku.
d) Zpracovává zprávu o hospodaření spolku za aktuální rok a návrh rozpočtu na následující rok a předkládá jej členské schůzi.
e) Aktivně vyhledává a komunikuje se sponzory a dárci.
f) Aktivně propaguje spolek a podílí se na tvůrčím psaní příspěvků.

4. Manažér aktivit
a) Vytváří koncepce aktivit, organizuje jednotlivé aktivity, připravuje potřebné materiály pro aktivity.
b) Koordinuje budování materiální základny potřebné k činnosti.
c) Zpracovává zprávu o průběhu ukončených aktivit spolku s rozborem za aktuální rok, předkládá kalendářní plán na následující rok a předkládá jej členské schůzi.
d) Vytváří pracovní tým sympatizantů WGA, tento školí a řídí při jednotlivých aktivitách, odpovídá za průběhy aktivit.
e) Navrhuje inovativní postupy, které by mohli zvýšit kredit spolku.
f) Aktivně vyhledává a komunikuje se sponzory a dárci.

5. Manažér pro sponzoring a finanční dary
a) Průběžně vytipovává vhodné subjekty pro případný sponzoring a dárcovství.
b) Pomáhá vytvářet reklamní kampaně, které budou propagovat spolek na veřejnosti.
c) Zpracovává návrh koncepce systémového vzdělávání ve spolku, školení technického personálu a spolkových rozhodčích, pořádání seminářů a odborných školení pro širokou veřejnost.
d)  Připravenost a výkon funkce rozhodčích.
e) Aktualizuje agendu rozhodčích, oslovuje nové adepty, připravuje školení a koordinuje hospitace.
f) Aktivně propaguje spolek a podílí se na tvůrčím psaní příspěvků.
g) Dle potřeby se podílí na další administrativní činnosti spolku.

Veškeré změny této Směrnice o funkcích jsou v pravomoci členské schůze spolku.

Směrnice WGA funkce
byla schválena na Členské schůzi
dne 14. 01. 2017

Václav Holoch
Prezident WGA, v.r.