KORESPONDENCE S FCI


Dopis předsedy WGA pana Holocha na FCI, zůstal bez odpovědi!!!

Jílové, dne 12. 11. 2016
Weight Greyhound Association (WGA)
Deklarace

Dobrý den,
jelikož chci předejít chybným interpretacím a zkreslenému pohledu na Weight Greyhound Association, dále jen WGA, dovolte mi tímto dopisem předat tuto oficiální deklaraci.

WGA vznikla jako nezisková organizace mimo působnost FCI pouze z jednoho důvodu a to, že z právního hlediska může komunikovat s FCI napřímo. Podřízené organizace FCI mají přesně daný systém postoupení připomínek a návrhů, který pro danou oblast, kterou chce WGA řešit je absolutně neprůchodný.

WGA, na rozdíl od paralelně vznikajících organizací, které se snaží o revoltu, nikdy neměla v úmyslu o separaci. Cílem je pouze zpracovat a předložit komplexní cca 3letou analýzu, výstupy pro kvalifikované posouzení běhání na váhové limity jako jiné disciplíny. Je to v podstatě paralelně postavené k běhání dle výškového limitu.

Neupírám upřímnou snahu o spravedlnost ve výškových limitech ze strany FCI. Je třeba si ale přiznat, že se to ale zatím plně nedaří. Reakcí ze strany majitelů, kromě osobní nespokojenosti, jsou nekorektní vztahy a úbytek dotčených plemen v dostihovém sportu. Neberme za měřítko mistrovské závody, ale ani tam státy nevyužívají plně daných kvót.

Vznikem „jiné disciplíny“ sledujeme to, že majitelé budou moci lépe optimalizovat svojí volbu vzhledem k anatomii svého psa. Po naší první zkušenosti se například ukazuje to, že jsme očekávali hlavní efekt u velkých psů a ukázalo se, že u PLI efekt nastal opačně, u malých psů. Malí psi jsou v daleko větší nevýhodě. Zároveň se ukazuje, že mnoho práce bude v oblasti optimalizace způsobu a parametrů běhání na váhové limity.

Ta myšlenka není vůbec nová, nová je snaha vše sjednotit, společně nastavit co nejoptimálnější podmínky a tyto řádně vyzkoušet a případně doplnit o další poznatky. Je úplně jasné, že tímto se FCI, potažmo CDL komise nemůže v takovém rozsahu vůbec zabývat. Běhání na váhové limity, bez možnosti ověření a optimalizace, nedá od stolu dohromady žádný odborník.

Jsem ve spojení s lidmi, kteří mají bohaté zkušenosti s tímto druhem běhání a ani ti, nemají doposud jednotné podmínky. Do konce roku připravujeme koordinační dohovory. Právě tito lidé by v rámci jednotného týmu posunuli myšlenku, aby měla vůbec nějaký smysl. Mám osloveno kromě Česka, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Německo, Belgii, Holandsko, Francii. Zatím neřeším Slovensko, Maďarsko a Polsko, neboť mě jde zatím o lidi, kteří mají mimo dlouhodobé dostihové zkušenosti, také poznatky a zkušenosti z běhání na váhové limity. Sděluji to upřímně, abych dal najevo, že veškerou činnost realizuji a budu vždy realizovat ve prospěch FCI. Příčinnou souvislost výskytu zvýšeného počtu nestandardních psů vidím osobně v porušování etického kodexu chovatele a chovatelského řádu. Ale tím se nebudu a nechci nikdy zabývat.

Mám určité náznaky o tom, že jsou prezentovány dezinformace nebo mírně upravené informace o WGA. Považuji to za naprosto přirozený proces. Naše informace jsou řádně uvedené na stránkách www.wgaeu.org, které obsahují veškeré zakládací dokumenty společnosti, operativní informace jsou potom na FB profilu, www.facebook.com/wgaeu/.

Obracím se na vás s prosbou o posouzené možnosti, které jsou obsaženy v FCI Statutes:

  1. MEMBERSHIP AND PARTNERSHIP
    Article 6 Partners
    b) non-member organizations : The FCI can enter into special agreements with other organizations

posouzení možnosti realizovat spolupráci mazi FCI a WGA na dobu určitou, 3 roky, za přesně dohodnutých podmínek. Vyústěním by bylo předložení komplexního materiálu s podkladovou analýzou a optimalizovaným návrhem běhání na váhové limity, zpracovaným na základě sjednocení a optimalizace v průběhu smluvního vztahu.

WGA by se mimo jiné zavázalo k dodržování všech dotčených předpisů a řádů FCI s výjimkou ustanovení nezbytných k běhání na váhové limity. Dále by se WGA zavázalo k průběžným konzultacím, oznamovací povinnosti, zpracovávání a předkládání daných písemností akcí. Souhlasíme s případnou supervizí zástupce FCI na akcích WGA, jeho připomínky bychom akceptovali.  Závazný by byl pro nás etický kodex konat tak, aby nebylo poškozeno jméno FCI.

Nejsme sice vyrovnaný partner vůči FCI, ale vzhledem k právnímu statusu WGA, neziskové organizace a stanovami dané působnosti v oblasti ochrany zvířat a přírody, máme možnost případného jednání na jakékoliv úrovni. Jednání by vedlo k optimalizaci vzniku dostatečného materiálu k řádnému posouzení v orgánech FCI. WGA prohlašuje, že k materiálu, který by byl případně předán a zpracován pro FCI se zřekne veškerých autorských práv a tento bude předán bezúplatně. Žádné další náklady taktéž nebudou požadovány. V okamžiku předání by úloha WGA byla splněna a tato by zanikla.

Děkuji za případnou vstřícnost a ochotu
s pozdravem

Václav Holoch
Prezident WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org

The letter (English version) of WGA President Mr. Holoch to the FCI, left unanswered !!!

Jilove, 12. 11. 2016
Weight Greyhound Association (WGA)
Statement

I would like to make a statement because I want to prevent further misinterpretations. I will do so using this letter in which I am going to explain the true goals of the Weight Greyhound Association (WGA).

WGA was founded an independent nonprofit organization because this way it is legally able to communicate with the FCI directly. Organizations officially working under the FCI have to strictly follow certain rules when they want to make suggestions or complaints and for the goals WGA is trying to achieve following this procedures could have devastating consequences.

Unlike many other similar organizations that are trying to rebel, WGA never intended to work against the FCI. Our goal is simply to come up with a complex analysis of weight racing in 3 years. This analysis will afterwards be presented to the FCI. We see weight racing as a whole new type of competition, its goal is not to replace classical height racing – only to offer an alternative. 

We agree that the FCI is trying to divide dogs into height groups as justly as possible, however, all of us can see that fairness is very hard to achieve in this matter. Because of that, many dog owners are unsatisfied and angry with each other and this leads to a quite visible decline in numbers of racing dogs. We are not taking official championships as an ideal example of this decline but unfortunately some states have problems staying within the quota even during important events like that.

With this “new type of competition“ we want to offer dog owners the possibility to optimize their decisions according to the needs of their dogs. When we started we expected that weight racing will mostly be interesting for tall dog owners but after our first race it turned out that weight racing actually favors smaller dogs which are at quite a serious disadvantage when divided according to their height. We also learned that we yet have a long way to go when it comes to optimizing the parameters of weight racing and developing new methods. 

The idea of weight racing is not new. What is new is our intention to unite people who are eager for this way of racing, to share our experiences and knowledge, to try everything out, and to come up with an ideal set of rules and conditions. It is understandable that the FCI and the CDL are not able to occupy themselves with this matter on such a large scale. Weight racing is not something that can be established without a lot of experimenting and optimizing, not even by specialists.

We are cooperating with people that have a lot of experience with this type of racing, although, as mentioned before, not even these people have a set of rules that could be used universally. We have a few meetings planned before the end of 2016 and together with representatives from other states we are going to work on our ideas and visions. Apart from the Czech Republic, we are also working with Austria, Italy, Switzerland, Germany, Belgium, France, and the Netherlands. We did not yet reach out to Slovakia, Hungary, and Poland; because we initially need to work with countries that already have experience with weight racing. We are sharing this information openly to show that we will always be working alongside or with the FCI.

It has come to our attention that some people already engaged in sharing misinformation regarding our organization and its goals. We are not surprised. To learn about our true intentions, please visit www.wgaeu.org where all our documents are available for inspection or our Facebook profile www.facebook.com/wgaeu/ which we use for sharing updates.

We turn to you to ask for an assessment in accordance with the FCI Statutes:

  1. MEMBERSHIP AND PARTNERSHIP
    Article 6 Partners
    b) non-member organizations : The FCI can enter into special agreements with other organizations

Please consider cooperation with strictly outlined conditions between the FCI and WGA for a set period of 3 years. The result of this cooperation would be a presentation of complex material: a thorough analysis of weight racing and a proposal of optimal conditions for this type of competition. This data will be collected throughout the unification of weight racing during the above mentioned 3 years period.

WGA would also agree to follow any rules and regulations of the FCI with a few exceptions concerning weight racing. WGA would also commit to continuously consult the FCI, inform it about all major decisions, present it with necessary data, and to notify it about race dates in advance. We would also agree to being supervised by a representative of the FCI during events and to take his or her observations into account. We would also agree to follow the ethical codex so that the reputation of the FCI would not come to harm.

We are not an equal partner to the FCI but because of our legal status as a nonprofit organization and our sphere of activity, which is conservation of animals and nature, we are allowed to negotiate on any level. If we come to an agreement, WGA declares that it will relinquish its copyright to any material that would be handed over to the FCI for analysis. WGA will also not ask the FCI for any sort of payment. In the moment of the transfer, the goal of WGA would be completed and the organization would cease to exist.

We are hoping that we can come to terms and help each other out.

Best regards,

Václav Holoch
President of WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org


Potvrzení o doručení dopisu na FCI


Zpráva od předsedy CdL paní Stenberg

Hi
One of ours delegaat have seen on your page that you promo WGA rage and coursing, that those are European Champion competitions. Do you have a FCI licensed to do so. If this is not so will you take that EM away from yours page. According to information received by the CDL you do not have official permission to use that EM´.


Odpověď (česká verze) předsedy WGA pana Holocha

Vážená paní Stenberg,
Informace uváděné v promo akci vznikly v historickém kontextu. Musí být vnímány v daném čase. Přidám k videu příslušné upozornění. Pokud se to příslušného delegáta dotklo, přidávám vysvětlení a zároveň se omlouvám.

V okamžiku vzniku WGA jsme měli vyhraněný názor na FCI. Mnoho lidí nám dávalo za pravdu a podporovali myšlenku, že konečně někdo koncepčně prosazuje myšlenku běhání na váhy. Začalo nám přibývat více sympatizantů z řad mlčící většiny. To nám potvrdilo, že náš záměr jít v maximálním souladu se vším, co je platné v FCI, je správný.

Vytvořili jsme na stránkách Desatero a Etický kodex, kde jsou naše postoje jasně dané. Máme jasnou strukturu. WGA se vzdalo pořádání vlastních akcí, akce jsou realizované pouze „systémem WGA“, který stanovuje nezbytné odlišnosti od řádu FCI. Žádný vlastní ucelený řád nemáme. Akce zabezpečujeme přes Národní komise smluvně s pořadatelskými subjekty. Je logické, pokud chceme zodpovědně splnit svoje poslání zjistit zájem lidí, shromáždit a sjednotit podmínky a vykonat tak nezbytný víceletý průzkum, který by FCI pomohl ke kvalifikovanému rozhodnutí, musíme mít možnost vycházet z konkrétních akcí. Ale ne jako doposud pořádaných, kdy „ nejde o nic“. Ty mají velmi zavádějící výstupy. Proto akce děláme motivačním způsobem.

O nelibosti vůči našemu původně zamýšlenému názvu jsme se dozvěděli. Problém je v nekomunikaci, bohužel. Zatím jsme vnímaní jako škodná, nikoliv jako subjekt, který chce pomoci. Na to jsme ale připraveni. Je škoda, že musíme vyvíjet zbytečné úsilí jinde, než by bylo potřeba. Nikdo z nás není žádný začátečník, jsem velmi rád, že v týmu jsou zkušení lidé, kteří se „nebojí“. Běžně se setkáváme s postoji, že je to super, ale co na to FCI. Lidé neodevzdávají FCI, ani Vaší komisi reálnou zpětnou vazbu. Skutečnost je trošku jinde. A atmosféra přehnaného respektu nahrává všem problémům.

Na kritiku ohledně názvu, jsme okamžitě zareagovali a název jsme změnili na EUROPEAN DERBY. Naše národní názvy navazují např. CZECH DERBY, ITALY DERBY atd. WGA pouze sleduje dodržování systému běhání na váhu prostřednictvím svého delegáta na akci. Jinak veškerá kompetence je na pořadateli akce. Akce Evropského významu je potřebná z hlediska optimalizace výstupu potřebných dat. Protože očekáváme nelibost v používání slov dostih a coursing ve vztahu ke psímu sportu máme vlastní registrované názvosloví např. RaceTrack nebo RT CZECH DERBY, FieldTrack nebo FT CZECH DERBY. Bohužel i takovými věcmi se musíme zabývat kvůli lidem, kteří nedokáží přijímat jiné názory.

Všichni zkušení pejskaři vědí, kde vznikly stávající problémy s výškami. Etický kodex mi zapovídá pojmenovat věci pravým jménem. Přes mnohaletou, jistě upřímnou a usilovnou snahu FCI záležitost vyřešit, je řešení v nedohlednu. My běhání na váhu definujeme jako vznik jiné disciplíny. Reálně si však připouštím, že budoucnost bude patřit pouze běhání na váhu. Náš úkol skončí předáním podkladů FCI k rozhodnutí o běhání na váhy.

Snažíme se být maximálně vstřícní, ale kde není dialog, tam nemohou být dobrá rozhodnutí. Přál bych si, aby naše činnost byla vnímaná tak, jak je skutečně deklarovaná a ne jak někdo tvrdí.

Mějte se hezky
s pozdravem

Václav Holoch
Prezident WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org


The answer (English version) by WGA President Mr Holoch

Dear Madam Stenberg,
The information presented in the Promotion action was created in a historical context. They should be seen in a given time. I’ll add the appropriate warning to the video. If a specific delegate was offended, I will be adding explanations and I will also apologize.

At the moment of WGA establishment, we had a strong opinion of the FCI. Many people agreed with us and supported the idea that someone finally conceptually promotes the idea of running by the weight. It began to grow, with more sympathizers from the previously silent majority. This also confirmed to us that our intentions to go to the maximum with consistency with everything that is valid in FCI is correct.

We created on our web pages “Ten Commandments” and the “Code of Ethics”, where our positions are clearly defined. We have a clear structure. WGA surrendered their own events, all actions are implemented only within „WGA system“ which sets out the necessary differences from the FCI. No, we do not have a coherent order. All actions we provide are coordinated through the National Commission, contracted with the organizing entities.

It is logical that if we want to fulfill responsibly our mission of finding the interest of people, to gather and to unify the conditions and execute the necessary multiannual research that would help the FCI to make informed decisions, we must be able to rely on concrete actions. But not as presently organized, where „it is nothing.“ They have very misleading outcomes. Therefore, we do actions through the motivational way.

We learned about the resentment towards our originally intended name. The problem is unfortunately in the lack of communication. So far, we are perceived as harmful, not as an entity that wants to help. However, we anticipated that. It is a pity that we have to exert extra efforts elsewhere than where they are needed. None of us are beginners; I am very happy that the team consists of experienced people who are „not afraid“. Routinely, we meet with the attitude that “it’s great, but what about the FCI’s attitude?” People are not giving FCI, nor your commission, real feedback. The reality is a bit elsewhere. And the atmosphere of exaggerated respect only plays to all the problems.

On the criticism about the name, we immediately responded and we changed the name to EUROPEAN DERBY. Our national titles followed, for example. CZECH DERBY, ITALY DERBY etc. WGA only monitors compliance with the system of running on the scale through its delegate to the event. Otherwise, any competence lies with the organizers of the event. All Events of European significance are needed in terms of optimizing the output of needed data. Because we expect resentment in the use of words “race” and “coursing” in relation to canine sports, we have our own registered terminology, i.e. “RaceTrack” or “RT CZECH DERBY”, “FieldTrack” or “FT CZECH DERBY”. Unfortunately, we have to deal even with such things because of people who seem not to accept other opinions.

All experienced dog owners know where existing problems with heights originated. Code of Ethics forbids me call things by their right name. Despite many years of certainly sincere and hard efforts of the FCI to resolve the matter, the solution is not in sight. Our running by the weight is defined as the emergence of a different discipline. Realistically, however, I admit that the future will belong to only running on the scale. Our mission will end by passing the documents to the FCI for them to make a decision about running by the weight.

We try to be as helpful as we can, but where there is no dialogue, there can be no good decision. I wish that our activities were perceived as actually declared and not as someone says differently.

Have a nice day.
Regards,

Václav Holoch
President of WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org