ETICKÝ KODEX

Etický kodex WGA stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou při naší činnosti nastat. Každý z nás je povinen důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla WGA a podporovat v tom i ostatní. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě.

Chceme jednat profesionálně. Postupujeme vždy tak, abychom zachovali dobré jméno WGA i ostatních spolupracujících subjektů. Respektujeme jiný názor, chováme se zodpovědně, jsme vstřícní ke spolupráci k dosažení vytčených cílů. Vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme.

Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat jako jednotlivci i jako celá organizace. Při své činnosti se vždy řídíme profesními standardy, zákony a dalšími právními normami jakož i vnitřními předpisy WGA. Tato pravidla ale nemohou postihnout veškeré situace, jež mohou při naší činnosti nastat. Proto jsme vytvořili Etický kodex, který platí pro všechny spolupracovníky a další spolupracující subjekty.

Kodex vychází z našich hodnot, pomáhá nám je realizovat v každodenní praxi a přispívá k naplnění 5 principů WGA.

1. Zachovat dobré jméno WGA
Je naší povinností jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno WGA. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce WGA, měl by vyjadřovat jen stanoviska WGA a nikoli své vlastní postoje. Veškerý majetek WGA, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, používáme zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy přitom dodržujeme zákony a oprávněný účel využití.

 2. Jednat profesionálně
Svou činnost provádíme v souladu s pravidly WGA a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Ve své myšlence chceme být úspěšní, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad. Plníme své smluvní povinnosti, informujeme své partnery pravdivě. Respektujeme důvěrnost informací. Vyvarujeme se střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat, a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran, pak tato opatření provedeme.

3. Chráníme svou nezávislost
Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru v naší myšlenku. Snažíme se zabránit tomu, aby naše nezávislost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu. Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit WGA obtíže, poradíme se o vhodném postupu. Při těchto konzultacích dodržujeme příslušné odborné a administrativní postupy. Je pro nás nepřípustné, abychom postupovali jakýmkoliv korupčním způsobem.

4. Vzájemný respekt
Se všemi jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Ceníme si různorodosti svých spolupracovníků a považujeme ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat. Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace, odplaty a obtěžování. Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností.

5. Společenská zodpovědnost
Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na činnostech, které tato práva porušují. V zemích, v nichž realizujeme činnost, respektujeme místní zákony, zvyky a tradice. Podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity a veřejně prospěšnou činnost. Pomáháme bojovat proti korupci.

Desatero etických otázek k zamyšlení
1. Je mé jednání profesionální a v souladu s myšlenkou WGA?
2. Je správné?
3. Je v souladu se zákony?
4. Může mít negativní důsledky pro mne nebo pro WGA?
5. Koho se může mé jednání dotknout?
6. Styděl bych se, kdyby se o mém jednání dozvěděli ostatní?
7. Mohu najít řešení, které by nebylo eticky sporné?
8. Jak bych se cítil, kdyby se o mém jednání psalo v tisku?
9. Co by si o mém jednání mysleli lidé, které respektuji?
10.Mohl bych v noci klidně spát?

Směrnice Etický kodex WGA
byla schválena na Členské schůzi
dne 14. 01. 2017

Václav Holoch
Prezident WGA, v.r.